zpdazpda
Cyfrowy integrator sygnału - CIS
Przeznaczenie

Cyfrowy integrator sygnału, zwany dalej integratorem, jest pomiarowym systemem mikroprocesorowym przeznaczonym do pokazywania w postaci cyfrowej wartości chwilowej przepływu oraz jego całki (wartości jego sumy uśrednionej w czasie).
Znormalizowana obudowa i listwa zaciskowa umożliwia stosowanie go jako typowego miernika tablicowego wykorzystywanego w przemysłowych układach pomiaru przepływu i ciepła.

Budowa

Integrator składa się z dwóch płyt drukowanych, trwale ze sobą połączonych: płyty wyświetlacza i płyty głównej.
Płyta wyświetlacza zawiera 7 wyświetlaczy LED z układem sterowania oraz przycisk „SUMA”, którego wciśnięcie powoduje przejście z wyświetlania wartości bieżącej na wyświetlanie wartości całki sygnału wejściowego. Stan ten trwa jeszcze przez 4s po zwolnieniu przycisku.
Płyta główna zawiera układy: systemu mikroprocesorowego, kontrolera jednoukładowego, pamięci programu, pamięci danych EEPROM i układu nadzoru napięcia zasilającego, wejścia analogowego, zasilaczy napięć, wzmacniacza operacyjnego z elementami kształtowania charakterystyki, wejścia dwustanowego z optoizolacją, przełączników SW1 i SW2 do programowania funkcji i wyboru opcji. Integrator przetwarza prądowy sygnał wejściowy na cyfrę i stale wyświetla jego wartość na wyświetlaczu. Sygnał wejściowy jest całkowany, a wynik zapamiętywany.
Naciśnięcie przycisku „SUMA” na płycie czołowej powoduje jego wyświetlenie w sposób podany wyżej. Parametry toru wejściowego są ustawiane za pomocą przełączników. Wystąpienie aktywnej wartości sygnału dwustanowego powoduje zapamiętanie wartości całki i zaprzestanie sumowania. W czasie zaniku napięcia zasilającego, układ nadzoru napięcia realizuje zapis wartości całki do nieulotnej pamięci EEPROM, z której wartość ta jest pobierana po kolejnym restarcie systemu (powrót napięcia zasilającego).
W zależności od ustawienia styku 1 przełącznika SW2 (ON) wartość wyświetlanej sumy (wynik całkowania) pomnożony jest przez współczynnik 3,6 dla określonego miana przepływu (np. przepływ kg/s - SUMA t/h).

Pliki
Karta katalogowa
1991-2021 Copyright ZPDA All Rights Reserved
iso